کمترین: 
51.84
بیشترین: 
52.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 51.98 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 00:08","price":51.98},{"date":"1396/05/18 00:32","price":51.99},{"date":"1396/05/18 01:08","price":52.05},{"date":"1396/05/18 01:32","price":51.91},{"date":"1396/05/18 02:08","price":51.98},{"date":"1396/05/18 05:00","price":51.93},{"date":"1396/05/18 05:32","price":51.84},{"date":"1396/05/18 06:08","price":51.85},{"date":"1396/05/18 07:08","price":51.88},{"date":"1396/05/18 08:08","price":51.91},{"date":"1396/05/18 08:32","price":51.92},{"date":"1396/05/18 09:08","price":51.94},{"date":"1396/05/18 11:32","price":51.95},{"date":"1396/05/18 12:08","price":52.02},{"date":"1396/05/18 12:32","price":52.09},{"date":"1396/05/18 13:32","price":52.34},{"date":"1396/05/18 14:08","price":52.31},{"date":"1396/05/18 14:32","price":52.33},{"date":"1396/05/18 15:08","price":52.36},{"date":"1396/05/18 15:32","price":52.45},{"date":"1396/05/18 16:32","price":52.48},{"date":"1396/05/18 17:08","price":52.53},{"date":"1396/05/18 17:32","price":52.6},{"date":"1396/05/18 18:08","price":52.47},{"date":"1396/05/18 18:32","price":52.45},{"date":"1396/05/18 19:08","price":52.49},{"date":"1396/05/18 19:32","price":52.19},{"date":"1396/05/18 20:00","price":52.35},{"date":"1396/05/18 20:32","price":52.31},{"date":"1396/05/18 21:08","price":52.42},{"date":"1396/05/18 21:32","price":52.48},{"date":"1396/05/18 22:00","price":52.34},{"date":"1396/05/18 22:32","price":52.49},{"date":"1396/05/18 23:08","price":52.66}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398