کمترین: 
48.94
بیشترین: 
49.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 49.09 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 00:08","price":49.09},{"date":"1396/05/18 01:08","price":49.14},{"date":"1396/05/18 01:32","price":48.99},{"date":"1396/05/18 02:08","price":48.98},{"date":"1396/05/18 03:00","price":49.06},{"date":"1396/05/18 03:32","price":49.05},{"date":"1396/05/18 04:08","price":49.07},{"date":"1396/05/18 04:32","price":49.06},{"date":"1396/05/18 05:00","price":49.02},{"date":"1396/05/18 05:32","price":48.94},{"date":"1396/05/18 06:08","price":48.95},{"date":"1396/05/18 07:08","price":48.97},{"date":"1396/05/18 07:32","price":48.98},{"date":"1396/05/18 08:08","price":49.01},{"date":"1396/05/18 09:08","price":49.02},{"date":"1396/05/18 11:32","price":49.03},{"date":"1396/05/18 12:08","price":49.12},{"date":"1396/05/18 12:32","price":49.17},{"date":"1396/05/18 13:32","price":49.38},{"date":"1396/05/18 14:08","price":49.34},{"date":"1396/05/18 14:32","price":49.37},{"date":"1396/05/18 15:08","price":49.36},{"date":"1396/05/18 15:32","price":49.45},{"date":"1396/05/18 16:32","price":49.47},{"date":"1396/05/18 17:08","price":49.52},{"date":"1396/05/18 17:32","price":49.58},{"date":"1396/05/18 18:08","price":49.44},{"date":"1396/05/18 18:32","price":49.42},{"date":"1396/05/18 19:08","price":49.45},{"date":"1396/05/18 19:32","price":49.13},{"date":"1396/05/18 20:00","price":49.27},{"date":"1396/05/18 20:32","price":49.22},{"date":"1396/05/18 21:08","price":49.33},{"date":"1396/05/18 21:32","price":49.37},{"date":"1396/05/18 22:00","price":49.24},{"date":"1396/05/18 22:32","price":49.38},{"date":"1396/05/18 23:08","price":49.52},{"date":"1396/05/18 23:32","price":49.51}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398