قیمت تسویه سکه در تاریخ 17 مرداد 1396

کمترین: 
1220000
بیشترین: 
1220000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه در تاریخ 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1220000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 14:36","price":1220000}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397