کمترین: 
4578
بیشترین: 
4584
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4584 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 10:15","price":4578},{"date":"1396/05/17 10:50","price":4579},{"date":"1396/05/17 11:20","price":4580},{"date":"1396/05/17 11:30","price":4581},{"date":"1396/05/17 11:40","price":4579},{"date":"1396/05/17 11:50","price":4578},{"date":"1396/05/17 12:40","price":4581},{"date":"1396/05/17 12:50","price":4582},{"date":"1396/05/17 13:10","price":4581},{"date":"1396/05/17 13:40","price":4582},{"date":"1396/05/17 16:00","price":4584}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399