کمترین: 
8703.9
بیشترین: 
8703.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8703.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":8703.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398