کمترین: 
280.1
بیشترین: 
280.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در تاریخ 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 280.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":280.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398