کمترین: 
10858.9
بیشترین: 
10858.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10858.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":10858.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398