کمترین: 
477.63
بیشترین: 
485.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 482.63 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 00:00","price":482.63},{"date":"1396/05/17 01:00","price":482.38},{"date":"1396/05/17 02:00","price":482.25},{"date":"1396/05/17 06:00","price":483},{"date":"1396/05/17 06:20","price":482.5},{"date":"1396/05/17 07:00","price":482},{"date":"1396/05/17 08:20","price":482.5},{"date":"1396/05/17 09:00","price":482},{"date":"1396/05/17 09:20","price":482.25},{"date":"1396/05/17 10:00","price":482},{"date":"1396/05/17 10:20","price":482.25},{"date":"1396/05/17 10:51","price":482.5},{"date":"1396/05/17 11:08","price":483.38},{"date":"1396/05/17 11:32","price":484.13},{"date":"1396/05/17 12:08","price":484.88},{"date":"1396/05/17 12:32","price":485.63},{"date":"1396/05/17 13:08","price":485.88},{"date":"1396/05/17 13:32","price":484.63},{"date":"1396/05/17 14:08","price":485},{"date":"1396/05/17 14:32","price":485.63},{"date":"1396/05/17 15:00","price":484.63},{"date":"1396/05/17 15:32","price":478.5},{"date":"1396/05/17 16:08","price":480.38},{"date":"1396/05/17 16:32","price":480.63},{"date":"1396/05/17 17:08","price":480.88},{"date":"1396/05/17 17:32","price":479.25},{"date":"1396/05/17 18:08","price":477.63},{"date":"1396/05/17 18:32","price":478.63},{"date":"1396/05/17 19:08","price":478.38},{"date":"1396/05/17 19:32","price":478.63},{"date":"1396/05/17 20:32","price":483.13},{"date":"1396/05/17 21:08","price":482.38},{"date":"1396/05/17 21:32","price":481.13},{"date":"1396/05/17 22:08","price":481.88},{"date":"1396/05/17 23:08","price":483.13},{"date":"1396/05/17 23:32","price":479.88}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398