کمترین: 
51.95
بیشترین: 
52.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 52.27 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 00:00","price":52.27},{"date":"1396/05/17 01:00","price":52.23},{"date":"1396/05/17 02:00","price":52.24},{"date":"1396/05/17 03:00","price":52.28},{"date":"1396/05/17 05:20","price":52.2},{"date":"1396/05/17 06:00","price":52.23},{"date":"1396/05/17 06:20","price":52.2},{"date":"1396/05/17 07:00","price":52.11},{"date":"1396/05/17 08:00","price":52.15},{"date":"1396/05/17 08:20","price":52.17},{"date":"1396/05/17 09:00","price":52.13},{"date":"1396/05/17 09:20","price":52.16},{"date":"1396/05/17 10:00","price":52.15},{"date":"1396/05/17 10:20","price":52.19},{"date":"1396/05/17 10:51","price":52.2},{"date":"1396/05/17 11:08","price":52.27},{"date":"1396/05/17 11:32","price":52.31},{"date":"1396/05/17 12:08","price":52.45},{"date":"1396/05/17 12:32","price":52.52},{"date":"1396/05/17 13:08","price":52.59},{"date":"1396/05/17 14:08","price":52.6},{"date":"1396/05/17 14:32","price":52.69},{"date":"1396/05/17 15:00","price":52.59},{"date":"1396/05/17 15:32","price":52.35},{"date":"1396/05/17 16:08","price":52.23},{"date":"1396/05/17 16:32","price":52.3},{"date":"1396/05/17 17:08","price":52.32},{"date":"1396/05/17 17:32","price":52.2},{"date":"1396/05/17 18:08","price":51.95},{"date":"1396/05/17 18:32","price":52.08},{"date":"1396/05/17 19:08","price":52.02},{"date":"1396/05/17 19:32","price":52.03},{"date":"1396/05/17 20:32","price":52.45},{"date":"1396/05/17 21:08","price":52.3},{"date":"1396/05/17 21:32","price":52.12},{"date":"1396/05/17 22:08","price":52.16},{"date":"1396/05/17 22:32","price":52.15},{"date":"1396/05/17 23:08","price":52.23},{"date":"1396/05/17 23:32","price":52.02}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398