کمترین: 
49.02
بیشترین: 
49.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 49.34 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 00:00","price":49.34},{"date":"1396/05/17 01:00","price":49.3},{"date":"1396/05/17 02:00","price":49.34},{"date":"1396/05/17 03:00","price":49.27},{"date":"1396/05/17 05:00","price":49.33},{"date":"1396/05/17 05:20","price":49.27},{"date":"1396/05/17 06:00","price":49.3},{"date":"1396/05/17 06:20","price":49.27},{"date":"1396/05/17 07:00","price":49.19},{"date":"1396/05/17 08:00","price":49.22},{"date":"1396/05/17 08:20","price":49.23},{"date":"1396/05/17 09:00","price":49.2},{"date":"1396/05/17 09:20","price":49.23},{"date":"1396/05/17 10:00","price":49.2},{"date":"1396/05/17 10:20","price":49.24},{"date":"1396/05/17 10:51","price":49.26},{"date":"1396/05/17 11:08","price":49.3},{"date":"1396/05/17 11:32","price":49.36},{"date":"1396/05/17 12:08","price":49.51},{"date":"1396/05/17 12:32","price":49.55},{"date":"1396/05/17 13:08","price":49.64},{"date":"1396/05/17 14:08","price":49.66},{"date":"1396/05/17 14:32","price":49.73},{"date":"1396/05/17 15:00","price":49.64},{"date":"1396/05/17 15:32","price":49.48},{"date":"1396/05/17 16:08","price":49.38},{"date":"1396/05/17 16:32","price":49.41},{"date":"1396/05/17 17:08","price":49.42},{"date":"1396/05/17 17:32","price":49.28},{"date":"1396/05/17 18:08","price":49.02},{"date":"1396/05/17 18:32","price":49.11},{"date":"1396/05/17 19:08","price":49.06},{"date":"1396/05/17 20:32","price":49.45},{"date":"1396/05/17 21:08","price":49.3},{"date":"1396/05/17 21:32","price":49.11},{"date":"1396/05/17 22:08","price":49.14},{"date":"1396/05/17 22:32","price":49.16},{"date":"1396/05/17 23:08","price":49.26},{"date":"1396/05/17 23:32","price":49.12}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398