کمترین: 
4571
بیشترین: 
4585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4579 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 10:15","price":4572},{"date":"1396/05/16 11:00","price":4574},{"date":"1396/05/16 11:00","price":4574},{"date":"1396/05/16 11:15","price":4579},{"date":"1396/05/16 11:30","price":4578},{"date":"1396/05/16 11:50","price":4577},{"date":"1396/05/16 12:00","price":4572},{"date":"1396/05/16 12:00","price":4572},{"date":"1396/05/16 12:10","price":4571},{"date":"1396/05/16 12:45","price":4572},{"date":"1396/05/16 13:00","price":4574},{"date":"1396/05/16 13:30","price":4576},{"date":"1396/05/16 13:30","price":4576},{"date":"1396/05/16 13:40","price":4577},{"date":"1396/05/16 14:30","price":4579},{"date":"1396/05/16 14:30","price":4579},{"date":"1396/05/16 15:00","price":4583},{"date":"1396/05/16 15:00","price":4583},{"date":"1396/05/16 15:10","price":4585},{"date":"1396/05/16 15:30","price":4583},{"date":"1396/05/16 15:30","price":4583},{"date":"1396/05/16 15:40","price":4582},{"date":"1396/05/16 16:00","price":4581},{"date":"1396/05/16 16:30","price":4580},{"date":"1396/05/16 17:00","price":4579}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398