کمترین: 
8699.1
بیشترین: 
8699.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8699.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 09:59","price":8699.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398