کمترین: 
1.61
بیشترین: 
1.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.64 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 05:00","price":1.64},{"date":"1396/05/16 06:00","price":1.65},{"date":"1396/05/16 07:00","price":1.64},{"date":"1396/05/16 09:20","price":1.63},{"date":"1396/05/16 10:20","price":1.64},{"date":"1396/05/16 11:20","price":1.63},{"date":"1396/05/16 12:00","price":1.64},{"date":"1396/05/16 12:20","price":1.63},{"date":"1396/05/16 15:20","price":1.62},{"date":"1396/05/16 17:00","price":1.63},{"date":"1396/05/16 18:00","price":1.62},{"date":"1396/05/16 19:20","price":1.63},{"date":"1396/05/16 20:00","price":1.61},{"date":"1396/05/16 23:20","price":1.62}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398