کمترین: 
478.13
بیشترین: 
487.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 487.38 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 05:00","price":487.38},{"date":"1396/05/16 06:00","price":487.25},{"date":"1396/05/16 07:00","price":486.75},{"date":"1396/05/16 07:20","price":487.25},{"date":"1396/05/16 08:00","price":487.5},{"date":"1396/05/16 09:20","price":486.13},{"date":"1396/05/16 10:00","price":485.88},{"date":"1396/05/16 10:20","price":486.25},{"date":"1396/05/16 11:00","price":485.88},{"date":"1396/05/16 11:20","price":486.38},{"date":"1396/05/16 12:00","price":485.63},{"date":"1396/05/16 12:20","price":483.63},{"date":"1396/05/16 13:00","price":483.88},{"date":"1396/05/16 13:20","price":484.88},{"date":"1396/05/16 14:00","price":480.63},{"date":"1396/05/16 15:20","price":480.13},{"date":"1396/05/16 16:00","price":480.88},{"date":"1396/05/16 16:20","price":481.13},{"date":"1396/05/16 17:00","price":481.38},{"date":"1396/05/16 18:20","price":480.63},{"date":"1396/05/16 19:00","price":481.75},{"date":"1396/05/16 19:20","price":483.75},{"date":"1396/05/16 20:00","price":478.13},{"date":"1396/05/16 21:00","price":479.38},{"date":"1396/05/16 22:20","price":481.38},{"date":"1396/05/16 23:00","price":481.25},{"date":"1396/05/16 23:20","price":483.25}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398