کمترین: 
51.52
بیشترین: 
52.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در تاریخ 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 52.45 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 05:00","price":52.45},{"date":"1396/05/16 06:00","price":52.41},{"date":"1396/05/16 07:00","price":52.34},{"date":"1396/05/16 07:20","price":52.38},{"date":"1396/05/16 08:20","price":52.34},{"date":"1396/05/16 09:00","price":52.33},{"date":"1396/05/16 09:20","price":52.23},{"date":"1396/05/16 10:00","price":52.21},{"date":"1396/05/16 10:20","price":52.27},{"date":"1396/05/16 11:00","price":52.24},{"date":"1396/05/16 11:20","price":52.3},{"date":"1396/05/16 12:00","price":52.23},{"date":"1396/05/16 12:20","price":52.08},{"date":"1396/05/16 13:00","price":52.12},{"date":"1396/05/16 13:20","price":52.17},{"date":"1396/05/16 14:00","price":51.76},{"date":"1396/05/16 14:20","price":51.81},{"date":"1396/05/16 15:20","price":51.74},{"date":"1396/05/16 16:00","price":51.85},{"date":"1396/05/16 17:00","price":51.81},{"date":"1396/05/16 18:00","price":51.84},{"date":"1396/05/16 18:20","price":51.7},{"date":"1396/05/16 19:00","price":51.84},{"date":"1396/05/16 19:20","price":52.15},{"date":"1396/05/16 20:00","price":51.52},{"date":"1396/05/16 21:00","price":51.8},{"date":"1396/05/16 22:00","price":51.88},{"date":"1396/05/16 22:20","price":52.09},{"date":"1396/05/16 23:00","price":52.11},{"date":"1396/05/16 23:20","price":52.32}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398