کمترین: 
48.62
بیشترین: 
49.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 49.59 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 05:00","price":49.59},{"date":"1396/05/16 06:00","price":49.58},{"date":"1396/05/16 07:00","price":49.52},{"date":"1396/05/16 08:00","price":49.53},{"date":"1396/05/16 08:20","price":49.49},{"date":"1396/05/16 09:00","price":49.48},{"date":"1396/05/16 09:20","price":49.41},{"date":"1396/05/16 10:00","price":49.38},{"date":"1396/05/16 10:20","price":49.45},{"date":"1396/05/16 11:00","price":49.42},{"date":"1396/05/16 11:20","price":49.45},{"date":"1396/05/16 12:00","price":49.39},{"date":"1396/05/16 12:20","price":49.27},{"date":"1396/05/16 13:00","price":49.33},{"date":"1396/05/16 13:20","price":49.38},{"date":"1396/05/16 14:00","price":48.98},{"date":"1396/05/16 14:20","price":48.99},{"date":"1396/05/16 15:20","price":48.94},{"date":"1396/05/16 16:00","price":49.06},{"date":"1396/05/16 16:20","price":49.05},{"date":"1396/05/16 17:00","price":49.01},{"date":"1396/05/16 18:00","price":49.02},{"date":"1396/05/16 18:20","price":48.84},{"date":"1396/05/16 19:00","price":48.98},{"date":"1396/05/16 19:20","price":49.27},{"date":"1396/05/16 20:00","price":48.62},{"date":"1396/05/16 21:00","price":48.88},{"date":"1396/05/16 22:00","price":48.92},{"date":"1396/05/16 22:20","price":49.2},{"date":"1396/05/16 23:20","price":49.36}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399