پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
508650
بیشترین: 
509750
قیمت آبشده شنبه ای در امروز 16 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 508850 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/16 12:10","price":509550},{"date":"1396/05/16 12:20","price":509500},{"date":"1396/05/16 12:30","price":509450},{"date":"1396/05/16 11:15","price":509650},{"date":"1396/05/16 11:20","price":509750},{"date":"1396/05/16 11:20","price":509750},{"date":"1396/05/16 11:25","price":509650},{"date":"1396/05/16 11:35","price":509500},{"date":"1396/05/16 11:40","price":509450},{"date":"1396/05/16 11:40","price":509450},{"date":"1396/05/16 11:45","price":509050},{"date":"1396/05/16 11:50","price":508850},{"date":"1396/05/16 11:50","price":508850},{"date":"1396/05/16 11:55","price":509250},{"date":"1396/05/16 12:05","price":509500},{"date":"1396/05/16 12:10","price":509350},{"date":"1396/05/16 12:10","price":509350},{"date":"1396/05/16 12:20","price":509225},{"date":"1396/05/16 12:20","price":509225},{"date":"1396/05/16 12:25","price":509350},{"date":"1396/05/16 12:35","price":509250},{"date":"1396/05/16 12:40","price":509050},{"date":"1396/05/16 12:40","price":509050},{"date":"1396/05/16 12:45","price":509200},{"date":"1396/05/16 12:50","price":509250},{"date":"1396/05/16 12:50","price":509250},{"date":"1396/05/16 12:55","price":509350},{"date":"1396/05/16 13:00","price":509450},{"date":"1396/05/16 13:00","price":509450},{"date":"1396/05/16 13:15","price":509550},{"date":"1396/05/16 13:25","price":509450},{"date":"1396/05/16 13:45","price":509400},{"date":"1396/05/16 13:50","price":509350},{"date":"1396/05/16 13:55","price":509250},{"date":"1396/05/16 14:20","price":509050},{"date":"1396/05/16 14:25","price":509150},{"date":"1396/05/16 14:55","price":509200},{"date":"1396/05/16 15:00","price":509250},{"date":"1396/05/16 15:05","price":509150},{"date":"1396/05/16 15:15","price":508950},{"date":"1396/05/16 15:20","price":509050},{"date":"1396/05/16 15:20","price":509050},{"date":"1396/05/16 15:30","price":508950},{"date":"1396/05/16 15:30","price":508950},{"date":"1396/05/16 15:40","price":509050},{"date":"1396/05/16 15:40","price":509050},{"date":"1396/05/16 15:55","price":509150},{"date":"1396/05/16 16:00","price":509400},{"date":"1396/05/16 16:05","price":509350},{"date":"1396/05/16 16:10","price":509300},{"date":"1396/05/16 16:10","price":509300},{"date":"1396/05/16 16:15","price":509250},{"date":"1396/05/16 16:30","price":509150},{"date":"1396/05/16 16:35","price":509200},{"date":"1396/05/16 16:45","price":509150},{"date":"1396/05/16 16:50","price":509050},{"date":"1396/05/16 17:20","price":508950},{"date":"1396/05/16 17:20","price":508950},{"date":"1396/05/16 17:25","price":508850},{"date":"1396/05/16 17:30","price":508950},{"date":"1396/05/16 17:45","price":508850},{"date":"1396/05/16 17:50","price":508800},{"date":"1396/05/16 17:55","price":508950},{"date":"1396/05/16 18:05","price":508800},{"date":"1396/05/16 18:10","price":508850},{"date":"1396/05/16 18:10","price":508850},{"date":"1396/05/16 18:15","price":509050},{"date":"1396/05/16 18:20","price":508950},{"date":"1396/05/16 18:20","price":508950},{"date":"1396/05/16 18:25","price":509050},{"date":"1396/05/16 18:30","price":508900},{"date":"1396/05/16 18:35","price":508950},{"date":"1396/05/16 18:45","price":508800},{"date":"1396/05/16 18:50","price":508850},{"date":"1396/05/16 18:55","price":508750},{"date":"1396/05/16 19:00","price":508650},{"date":"1396/05/16 19:00","price":508650},{"date":"1396/05/16 19:05","price":508750},{"date":"1396/05/16 19:15","price":508950},{"date":"1396/05/16 19:45","price":508900},{"date":"1396/05/16 19:50","price":508850},{"date":"1396/05/16 19:50","price":508850},{"date":"1396/05/16 19:55","price":508950},{"date":"1396/05/16 20:20","price":509250},{"date":"1396/05/16 20:20","price":509250},{"date":"1396/05/16 20:25","price":509350},{"date":"1396/05/16 20:30","price":509300},{"date":"1396/05/16 20:30","price":509300},{"date":"1396/05/16 20:35","price":509250},{"date":"1396/05/16 20:40","price":509150},{"date":"1396/05/16 20:40","price":509150},{"date":"1396/05/16 20:50","price":509250},{"date":"1396/05/16 20:55","price":509200},{"date":"1396/05/16 21:00","price":509250},{"date":"1396/05/16 21:00","price":509250},{"date":"1396/05/16 21:05","price":509200},{"date":"1396/05/16 21:15","price":509150},{"date":"1396/05/16 21:30","price":509250},{"date":"1396/05/16 21:40","price":509150},{"date":"1396/05/16 21:40","price":509150},{"date":"1396/05/16 21:50","price":509250},{"date":"1396/05/16 21:50","price":509250},{"date":"1396/05/16 21:55","price":509200},{"date":"1396/05/16 22:05","price":509050},{"date":"1396/05/16 22:10","price":509100},{"date":"1396/05/16 22:10","price":509100},{"date":"1396/05/16 22:25","price":509150},{"date":"1396/05/16 22:40","price":509050},{"date":"1396/05/16 22:40","price":509050},{"date":"1396/05/16 22:50","price":508950},{"date":"1396/05/16 22:50","price":508950},{"date":"1396/05/16 23:00","price":509000},{"date":"1396/05/16 23:00","price":509000},{"date":"1396/05/16 23:05","price":508950},{"date":"1396/05/16 23:20","price":508900},{"date":"1396/05/16 23:25","price":508850},{"date":"1396/05/16 23:35","price":508900},{"date":"1396/05/16 23:40","price":508850},{"date":"1396/05/16 23:40","price":508850}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398