کمترین: 
1215000
بیشترین: 
1215000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1215000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 02:36","price":1215000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398