کمترین: 
634500
بیشترین: 
636000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 634500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 01:06","price":636000},{"date":"1396/05/15 01:12","price":635500},{"date":"1396/05/15 01:36","price":635000},{"date":"1396/05/15 02:30","price":634500}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398