کمترین: 
376000
بیشترین: 
378000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 376000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 11:36","price":378000},{"date":"1396/05/15 01:06","price":377500},{"date":"1396/05/15 01:12","price":376500},{"date":"1396/05/15 03:30","price":376000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398