قیمت ریال عربستان در تاریخ 15 مرداد 1396

کمترین: 
1025
بیشترین: 
1028
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1028 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 11:30","price":1025},{"date":"1396/05/15 11:40","price":1028},{"date":"1396/05/15 12:40","price":1025},{"date":"1396/05/15 12:50","price":1028},{"date":"1396/05/15 01:10","price":1025},{"date":"1396/05/15 01:20","price":1028}
بروزرسانی در تاریخ 30 تیر 1397