کمترین: 
479
بیشترین: 
483
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 479 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 11:30","price":483},{"date":"1396/05/15 11:40","price":482},{"date":"1396/05/15 11:50","price":481},{"date":"1396/05/15 12:10","price":480},{"date":"1396/05/15 12:30","price":482},{"date":"1396/05/15 12:40","price":481},{"date":"1396/05/15 12:50","price":480},{"date":"1396/05/15 01:10","price":481},{"date":"1396/05/15 01:20","price":480},{"date":"1396/05/15 01:30","price":479}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398