کمترین: 
468
بیشترین: 
472
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 468 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 11:30","price":472},{"date":"1396/05/15 11:40","price":471},{"date":"1396/05/15 11:50","price":470},{"date":"1396/05/15 12:30","price":471},{"date":"1396/05/15 12:40","price":469},{"date":"1396/05/15 12:50","price":468},{"date":"1396/05/15 01:10","price":469},{"date":"1396/05/15 01:20","price":468}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398