قیمت مثقال / عیار جهانی در تاریخ 15 مرداد 1396

کمترین: 
501575
بیشترین: 
503088
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 502035 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 11:30","price":503088},{"date":"1396/05/15 11:40","price":502956},{"date":"1396/05/15 11:50","price":502298},{"date":"1396/05/15 11:55","price":502430},{"date":"1396/05/15 12:05","price":502496},{"date":"1396/05/15 12:10","price":501904},{"date":"1396/05/15 12:20","price":501772},{"date":"1396/05/15 12:25","price":502430},{"date":"1396/05/15 12:35","price":502167},{"date":"1396/05/15 12:45","price":502035},{"date":"1396/05/15 12:50","price":501904},{"date":"1396/05/15 01:05","price":502035},{"date":"1396/05/15 01:10","price":501970},{"date":"1396/05/15 01:15","price":501772},{"date":"1396/05/15 01:25","price":502035},{"date":"1396/05/15 02:05","price":501772},{"date":"1396/05/15 02:10","price":501707},{"date":"1396/05/15 02:20","price":501641},{"date":"1396/05/15 02:25","price":501707},{"date":"1396/05/15 02:30","price":501641},{"date":"1396/05/15 02:35","price":501575},{"date":"1396/05/15 02:40","price":501641},{"date":"1396/05/15 03:00","price":501772},{"date":"1396/05/15 03:05","price":501575},{"date":"1396/05/15 03:10","price":501772},{"date":"1396/05/15 03:15","price":501641},{"date":"1396/05/15 03:20","price":501575},{"date":"1396/05/15 03:30","price":501772},{"date":"1396/05/15 03:45","price":501707},{"date":"1396/05/15 03:50","price":501838},{"date":"1396/05/15 03:55","price":501904},{"date":"1396/05/15 04:10","price":502035},{"date":"1396/05/15 04:20","price":502101},{"date":"1396/05/15 04:25","price":502167},{"date":"1396/05/15 04:40","price":502298},{"date":"1396/05/15 04:45","price":502101},{"date":"1396/05/15 04:50","price":502167},{"date":"1396/05/15 05:05","price":502035}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1397