کمترین: 
3989
بیشترین: 
4002
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3989 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 10:40","price":3998},{"date":"1396/05/15 11:20","price":3995},{"date":"1396/05/15 11:30","price":3996},{"date":"1396/05/15 11:40","price":3995},{"date":"1396/05/15 12:30","price":4002},{"date":"1396/05/15 12:40","price":3996},{"date":"1396/05/15 12:50","price":3989},{"date":"1396/05/15 01:10","price":3991},{"date":"1396/05/15 01:20","price":3989}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398