کمترین: 
1113
بیشترین: 
1127
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1113 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 10:40","price":1127},{"date":"1396/05/15 11:20","price":1125},{"date":"1396/05/15 11:50","price":1124},{"date":"1396/05/15 12:00","price":1123},{"date":"1396/05/15 12:10","price":1120},{"date":"1396/05/15 12:20","price":1119},{"date":"1396/05/15 12:30","price":1123},{"date":"1396/05/15 12:40","price":1120},{"date":"1396/05/15 12:50","price":1116},{"date":"1396/05/15 01:10","price":1118},{"date":"1396/05/15 01:20","price":1115},{"date":"1396/05/15 02:50","price":1114},{"date":"1396/05/15 03:50","price":1113}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398