کمترین: 
4990
بیشترین: 
5005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 15 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4993 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/15 10:40","price":5005},{"date":"1396/05/15 11:10","price":5003},{"date":"1396/05/15 11:20","price":4997},{"date":"1396/05/15 11:30","price":4999},{"date":"1396/05/15 11:40","price":4995},{"date":"1396/05/15 11:50","price":4996},{"date":"1396/05/15 12:00","price":4993},{"date":"1396/05/15 12:10","price":4991},{"date":"1396/05/15 12:30","price":4993},{"date":"1396/05/15 12:50","price":4990},{"date":"1396/05/15 01:10","price":4996},{"date":"1396/05/15 01:20","price":4993}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398