کمترین: 
50.24
بیشترین: 
50.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 50.24 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 10:32","price":50.24}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398