کمترین: 
8696.7
بیشترین: 
8696.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8696.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":8696.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398