کمترین: 
280.6
بیشترین: 
280.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 280.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 09:10","price":280.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398