کمترین: 
52.3
بیشترین: 
52.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 52.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 12:08","price":52.3},{"date":"1396/05/14 12:32","price":52.31},{"date":"1396/05/14 01:00","price":52.37},{"date":"1396/05/14 01:32","price":52.4},{"date":"1396/05/14 02:00","price":52.38}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398