کمترین: 
49.45
بیشترین: 
49.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در تاریخ 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 49.45 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 12:08","price":49.45},{"date":"1396/05/14 01:00","price":49.52},{"date":"1396/05/14 01:32","price":49.53}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398