کمترین: 
503782
بیشترین: 
504103
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در امروز 14 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 503943 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/14 12:05","price":503902},{"date":"1396/05/14 12:15","price":504023},{"date":"1396/05/14 12:20","price":503782},{"date":"1396/05/14 12:25","price":503862},{"date":"1396/05/14 12:30","price":503822},{"date":"1396/05/14 12:35","price":504023},{"date":"1396/05/14 12:40","price":504063},{"date":"1396/05/14 12:45","price":504023},{"date":"1396/05/14 12:50","price":504063},{"date":"1396/05/14 01:00","price":504023},{"date":"1396/05/14 01:05","price":504063},{"date":"1396/05/14 01:15","price":504103},{"date":"1396/05/14 01:20","price":504063},{"date":"1396/05/14 01:25","price":503943}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398