کمترین: 
2.76
بیشترین: 
2.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در تاریخ 13 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.79 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/13 12:32","price":2.79},{"date":"1396/05/13 01:00","price":2.8},{"date":"1396/05/13 01:32","price":2.79},{"date":"1396/05/13 07:08","price":2.78},{"date":"1396/05/13 12:08","price":2.79},{"date":"1396/05/13 12:32","price":2.78},{"date":"1396/05/13 03:01","price":2.77},{"date":"1396/05/13 04:08","price":2.76},{"date":"1396/05/13 05:32","price":2.77},{"date":"1396/05/13 06:08","price":2.8},{"date":"1396/05/13 06:32","price":2.79},{"date":"1396/05/13 07:08","price":2.78},{"date":"1396/05/13 07:32","price":2.79},{"date":"1396/05/13 08:08","price":2.78},{"date":"1396/05/13 08:32","price":2.77},{"date":"1396/05/13 09:08","price":2.78},{"date":"1396/05/13 11:08","price":2.77},{"date":"1396/05/13 11:32","price":2.78}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398