کمترین: 
480.63
بیشترین: 
488.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در تاریخ 13 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 486.38 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/13 12:32","price":486.38},{"date":"1396/05/13 01:32","price":486.25},{"date":"1396/05/13 02:00","price":486.38},{"date":"1396/05/13 05:08","price":487.13},{"date":"1396/05/13 05:32","price":487.25},{"date":"1396/05/13 06:32","price":486.75},{"date":"1396/05/13 07:08","price":485.75},{"date":"1396/05/13 07:32","price":485.5},{"date":"1396/05/13 08:00","price":485.63},{"date":"1396/05/13 08:32","price":485.75},{"date":"1396/05/13 10:00","price":485.38},{"date":"1396/05/13 10:32","price":484.63},{"date":"1396/05/13 11:08","price":484.13},{"date":"1396/05/13 12:08","price":485.88},{"date":"1396/05/13 12:32","price":481.88},{"date":"1396/05/13 01:32","price":481.13},{"date":"1396/05/13 02:08","price":480.63},{"date":"1396/05/13 02:32","price":481.88},{"date":"1396/05/13 03:01","price":482.38},{"date":"1396/05/13 04:08","price":483.75},{"date":"1396/05/13 04:32","price":484.38},{"date":"1396/05/13 05:08","price":484.63},{"date":"1396/05/13 05:32","price":486.38},{"date":"1396/05/13 06:08","price":486.5},{"date":"1396/05/13 06:32","price":485.38},{"date":"1396/05/13 07:08","price":484.13},{"date":"1396/05/13 07:32","price":487.38},{"date":"1396/05/13 08:08","price":488.88},{"date":"1396/05/13 08:32","price":488.13},{"date":"1396/05/13 09:08","price":487.5},{"date":"1396/05/13 09:32","price":486.13},{"date":"1396/05/13 10:08","price":485},{"date":"1396/05/13 10:32","price":485.88},{"date":"1396/05/13 11:08","price":487.75},{"date":"1396/05/13 11:32","price":486.88}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398