کمترین: 
51.55
بیشترین: 
52.42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در امروز 13 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 51.91 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/13 12:08","price":51.91},{"date":"1396/05/13 12:32","price":51.94},{"date":"1396/05/13 01:00","price":51.92},{"date":"1396/05/13 01:32","price":51.93},{"date":"1396/05/13 02:00","price":51.91},{"date":"1396/05/13 02:32","price":51.97},{"date":"1396/05/13 05:08","price":52.02},{"date":"1396/05/13 06:00","price":52.01},{"date":"1396/05/13 07:08","price":51.91},{"date":"1396/05/13 07:32","price":51.85},{"date":"1396/05/13 08:00","price":51.88},{"date":"1396/05/13 08:32","price":51.95},{"date":"1396/05/13 09:00","price":51.94},{"date":"1396/05/13 10:00","price":51.88},{"date":"1396/05/13 10:32","price":51.85},{"date":"1396/05/13 11:08","price":51.84},{"date":"1396/05/13 11:32","price":51.83},{"date":"1396/05/13 12:08","price":51.99},{"date":"1396/05/13 12:32","price":51.66},{"date":"1396/05/13 01:00","price":51.73},{"date":"1396/05/13 01:32","price":51.64},{"date":"1396/05/13 02:08","price":51.55},{"date":"1396/05/13 02:32","price":51.64},{"date":"1396/05/13 03:01","price":51.62},{"date":"1396/05/13 03:32","price":51.66},{"date":"1396/05/13 04:08","price":51.8},{"date":"1396/05/13 04:32","price":51.81},{"date":"1396/05/13 05:08","price":51.83},{"date":"1396/05/13 05:32","price":52.03},{"date":"1396/05/13 06:32","price":51.9},{"date":"1396/05/13 07:08","price":51.72},{"date":"1396/05/13 07:32","price":52.19},{"date":"1396/05/13 08:08","price":52.37},{"date":"1396/05/13 08:32","price":52.38},{"date":"1396/05/13 09:08","price":52.27},{"date":"1396/05/13 09:32","price":52.19},{"date":"1396/05/13 10:08","price":52.05},{"date":"1396/05/13 10:32","price":52.18},{"date":"1396/05/13 11:08","price":52.42},{"date":"1396/05/13 11:32","price":52.41}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398