کمترین: 
48.59
بیشترین: 
49.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در امروز 13 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 48.92 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/13 12:08","price":48.92},{"date":"1396/05/13 12:32","price":48.95},{"date":"1396/05/13 01:00","price":48.94},{"date":"1396/05/13 01:32","price":48.95},{"date":"1396/05/13 02:00","price":48.91},{"date":"1396/05/13 03:08","price":48.98},{"date":"1396/05/13 05:08","price":49.05},{"date":"1396/05/13 06:00","price":49.03},{"date":"1396/05/13 06:32","price":49.05},{"date":"1396/05/13 07:08","price":48.95},{"date":"1396/05/13 07:32","price":48.89},{"date":"1396/05/13 08:00","price":48.91},{"date":"1396/05/13 08:32","price":48.97},{"date":"1396/05/13 09:00","price":48.95},{"date":"1396/05/13 10:00","price":48.91},{"date":"1396/05/13 10:32","price":48.88},{"date":"1396/05/13 11:08","price":48.87},{"date":"1396/05/13 12:08","price":49.01},{"date":"1396/05/13 12:32","price":48.7},{"date":"1396/05/13 01:00","price":48.73},{"date":"1396/05/13 01:32","price":48.66},{"date":"1396/05/13 02:08","price":48.59},{"date":"1396/05/13 02:32","price":48.66},{"date":"1396/05/13 03:01","price":48.64},{"date":"1396/05/13 03:32","price":48.72},{"date":"1396/05/13 04:08","price":48.84},{"date":"1396/05/13 05:08","price":48.87},{"date":"1396/05/13 05:32","price":49.06},{"date":"1396/05/13 06:08","price":49.08},{"date":"1396/05/13 06:32","price":48.92},{"date":"1396/05/13 07:08","price":48.76},{"date":"1396/05/13 07:32","price":49.22},{"date":"1396/05/13 08:08","price":49.38},{"date":"1396/05/13 08:32","price":49.44},{"date":"1396/05/13 09:08","price":49.41},{"date":"1396/05/13 09:32","price":49.34},{"date":"1396/05/13 10:08","price":49.23},{"date":"1396/05/13 10:32","price":49.36},{"date":"1396/05/13 11:08","price":49.58},{"date":"1396/05/13 11:32","price":49.53}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399