پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
502782
بیشترین: 
508385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در امروز 13 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 503862 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/13 12:05","price":508025},{"date":"1396/05/13 12:15","price":508385},{"date":"1396/05/13 12:20","price":508345},{"date":"1396/05/13 12:25","price":507865},{"date":"1396/05/13 12:35","price":507665},{"date":"1396/05/13 01:05","price":507825},{"date":"1396/05/13 01:15","price":507745},{"date":"1396/05/13 01:25","price":507945},{"date":"1396/05/13 01:30","price":507985},{"date":"1396/05/13 02:40","price":507905},{"date":"1396/05/13 02:45","price":507945},{"date":"1396/05/13 02:50","price":507905},{"date":"1396/05/13 03:00","price":507865},{"date":"1396/05/13 03:05","price":507785},{"date":"1396/05/13 03:10","price":507825},{"date":"1396/05/13 03:15","price":507865},{"date":"1396/05/13 03:20","price":507825},{"date":"1396/05/13 03:25","price":508025},{"date":"1396/05/13 03:30","price":507865},{"date":"1396/05/13 03:40","price":508225},{"date":"1396/05/13 03:55","price":508105},{"date":"1396/05/13 04:05","price":507865},{"date":"1396/05/13 04:10","price":507785},{"date":"1396/05/13 04:20","price":508305},{"date":"1396/05/13 04:25","price":508065},{"date":"1396/05/13 04:35","price":507985},{"date":"1396/05/13 04:40","price":508305},{"date":"1396/05/13 05:00","price":508265},{"date":"1396/05/13 05:05","price":508345},{"date":"1396/05/13 05:10","price":508145},{"date":"1396/05/13 05:15","price":508105},{"date":"1396/05/13 05:25","price":507985},{"date":"1396/05/13 05:35","price":507905},{"date":"1396/05/13 05:40","price":507865},{"date":"1396/05/13 05:55","price":507785},{"date":"1396/05/13 06:05","price":507705},{"date":"1396/05/13 06:15","price":507745},{"date":"1396/05/13 06:40","price":507825},{"date":"1396/05/13 06:45","price":507905},{"date":"1396/05/13 06:50","price":507865},{"date":"1396/05/13 06:55","price":507785},{"date":"1396/05/13 07:00","price":507625},{"date":"1396/05/13 07:05","price":507665},{"date":"1396/05/13 07:15","price":507505},{"date":"1396/05/13 07:25","price":507385},{"date":"1396/05/13 07:35","price":507345},{"date":"1396/05/13 07:40","price":507385},{"date":"1396/05/13 07:55","price":507425},{"date":"1396/05/13 08:05","price":507465},{"date":"1396/05/13 08:20","price":507425},{"date":"1396/05/13 08:25","price":507585},{"date":"1396/05/13 08:45","price":507625},{"date":"1396/05/13 08:50","price":507745},{"date":"1396/05/13 09:00","price":507665},{"date":"1396/05/13 09:05","price":507585},{"date":"1396/05/13 09:16","price":507625},{"date":"1396/05/13 09:25","price":507545},{"date":"1396/05/13 09:30","price":507665},{"date":"1396/05/13 09:35","price":507625},{"date":"1396/05/13 09:45","price":507545},{"date":"1396/05/13 09:50","price":507625},{"date":"1396/05/13 09:55","price":507665},{"date":"1396/05/13 10:05","price":507745},{"date":"1396/05/13 10:10","price":507905},{"date":"1396/05/13 10:20","price":508105},{"date":"1396/05/13 10:25","price":508305},{"date":"1396/05/13 10:30","price":508265},{"date":"1396/05/13 10:35","price":508185},{"date":"1396/05/13 10:45","price":507985},{"date":"1396/05/13 10:55","price":508105},{"date":"1396/05/13 11:00","price":508185},{"date":"1396/05/13 11:20","price":508145},{"date":"1396/05/13 11:25","price":508025},{"date":"1396/05/13 11:30","price":508105},{"date":"1396/05/13 11:35","price":508025},{"date":"1396/05/13 11:40","price":508145},{"date":"1396/05/13 11:45","price":508025},{"date":"1396/05/13 11:50","price":507945},{"date":"1396/05/13 11:55","price":507985},{"date":"1396/05/13 12:00","price":508105},{"date":"1396/05/13 12:10","price":508145},{"date":"1396/05/13 12:15","price":508225},{"date":"1396/05/13 12:25","price":508145},{"date":"1396/05/13 12:30","price":508105},{"date":"1396/05/13 12:35","price":508185},{"date":"1396/05/13 12:40","price":508025},{"date":"1396/05/13 12:50","price":508065},{"date":"1396/05/13 12:55","price":508025},{"date":"1396/05/13 01:05","price":508185},{"date":"1396/05/13 01:10","price":508105},{"date":"1396/05/13 01:15","price":508025},{"date":"1396/05/13 01:25","price":508065},{"date":"1396/05/13 01:40","price":508225},{"date":"1396/05/13 01:50","price":508265},{"date":"1396/05/13 01:55","price":508105},{"date":"1396/05/13 02:05","price":508065},{"date":"1396/05/13 02:10","price":508105},{"date":"1396/05/13 02:20","price":507985},{"date":"1396/05/13 02:25","price":508025},{"date":"1396/05/13 02:35","price":508145},{"date":"1396/05/13 02:40","price":508185},{"date":"1396/05/13 02:45","price":508145},{"date":"1396/05/13 02:55","price":508305},{"date":"1396/05/13 03:01","price":508185},{"date":"1396/05/13 03:10","price":508225},{"date":"1396/05/13 03:25","price":508105},{"date":"1396/05/13 03:35","price":507945},{"date":"1396/05/13 03:40","price":507905},{"date":"1396/05/13 03:45","price":507945},{"date":"1396/05/13 03:55","price":507905},{"date":"1396/05/13 04:05","price":508225},{"date":"1396/05/13 04:15","price":507985},{"date":"1396/05/13 04:30","price":507745},{"date":"1396/05/13 04:35","price":507505},{"date":"1396/05/13 04:40","price":507585},{"date":"1396/05/13 04:45","price":507465},{"date":"1396/05/13 04:50","price":507705},{"date":"1396/05/13 04:55","price":507985},{"date":"1396/05/13 05:05","price":504943},{"date":"1396/05/13 05:10","price":505624},{"date":"1396/05/13 05:20","price":505824},{"date":"1396/05/13 05:25","price":505583},{"date":"1396/05/13 05:35","price":505383},{"date":"1396/05/13 05:45","price":505223},{"date":"1396/05/13 05:55","price":505263},{"date":"1396/05/13 06:05","price":505303},{"date":"1396/05/13 06:15","price":505223},{"date":"1396/05/13 06:20","price":505063},{"date":"1396/05/13 06:25","price":503422},{"date":"1396/05/13 06:35","price":502822},{"date":"1396/05/13 06:45","price":502782},{"date":"1396/05/13 06:50","price":503062},{"date":"1396/05/13 06:55","price":502862},{"date":"1396/05/13 07:05","price":503142},{"date":"1396/05/13 07:10","price":503302},{"date":"1396/05/13 07:15","price":503342},{"date":"1396/05/13 07:25","price":503422},{"date":"1396/05/13 07:35","price":503222},{"date":"1396/05/13 07:40","price":503062},{"date":"1396/05/13 07:45","price":503462},{"date":"1396/05/13 07:50","price":503422},{"date":"1396/05/13 07:55","price":503382},{"date":"1396/05/13 08:05","price":502822},{"date":"1396/05/13 08:10","price":503062},{"date":"1396/05/13 08:15","price":503142},{"date":"1396/05/13 08:25","price":503182},{"date":"1396/05/13 08:30","price":503222},{"date":"1396/05/13 08:40","price":503142},{"date":"1396/05/13 08:50","price":503062},{"date":"1396/05/13 09:00","price":503302},{"date":"1396/05/13 09:05","price":503582},{"date":"1396/05/13 09:10","price":503422},{"date":"1396/05/13 09:15","price":503382},{"date":"1396/05/13 09:25","price":503302},{"date":"1396/05/13 09:35","price":503462},{"date":"1396/05/13 09:45","price":503542},{"date":"1396/05/13 09:50","price":503622},{"date":"1396/05/13 09:55","price":503742},{"date":"1396/05/13 10:05","price":503943},{"date":"1396/05/13 10:10","price":503702},{"date":"1396/05/13 10:15","price":503622},{"date":"1396/05/13 10:20","price":503582},{"date":"1396/05/13 10:25","price":503502},{"date":"1396/05/13 10:35","price":503622},{"date":"1396/05/13 10:40","price":503382},{"date":"1396/05/13 10:45","price":503582},{"date":"1396/05/13 10:55","price":503782},{"date":"1396/05/13 11:05","price":503822},{"date":"1396/05/13 11:25","price":503702},{"date":"1396/05/13 11:35","price":503902},{"date":"1396/05/13 11:45","price":503983},{"date":"1396/05/13 11:55","price":503862}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398