کمترین: 
636500
بیشترین: 
636500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 636500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 12:06","price":636500}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398