کمترین: 
1129
بیشترین: 
1134
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1131 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":1129},{"date":"1396/05/12 10:20","price":1131},{"date":"1396/05/12 11:30","price":1134},{"date":"1396/05/12 11:40","price":1133},{"date":"1396/05/12 11:50","price":1132},{"date":"1396/05/12 01:30","price":1131}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398