کمترین: 
5005
بیشترین: 
5025
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 5025 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":5005},{"date":"1396/05/12 10:30","price":5012},{"date":"1396/05/12 11:00","price":5016},{"date":"1396/05/12 11:30","price":5019},{"date":"1396/05/12 11:40","price":5021},{"date":"1396/05/12 01:40","price":5023},{"date":"1396/05/12 02:00","price":5025}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398