کمترین: 
8691.4
بیشترین: 
8691.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8691.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":8691.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398