کمترین: 
281.3
بیشترین: 
281.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 281.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":281.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398