کمترین: 
873.9
بیشترین: 
873.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 873.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":873.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398