کمترین: 
10852.3
بیشترین: 
10852.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10852.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":10852.3}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398