کمترین: 
2.8
بیشترین: 
2.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.82 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 01:00","price":2.82},{"date":"1396/05/12 03:00","price":2.81},{"date":"1396/05/12 04:08","price":2.82},{"date":"1396/05/12 05:32","price":2.81},{"date":"1396/05/12 07:00","price":2.82},{"date":"1396/05/12 09:32","price":2.81},{"date":"1396/05/12 10:32","price":2.82},{"date":"1396/05/12 03:08","price":2.83},{"date":"1396/05/12 03:32","price":2.84},{"date":"1396/05/12 04:08","price":2.83},{"date":"1396/05/12 04:32","price":2.84},{"date":"1396/05/12 05:32","price":2.83},{"date":"1396/05/12 06:32","price":2.84},{"date":"1396/05/12 07:32","price":2.81},{"date":"1396/05/12 10:00","price":2.8},{"date":"1396/05/12 10:32","price":2.81},{"date":"1396/05/12 11:00","price":2.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398