کمترین: 
1.62
بیشترین: 
1.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.64 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 12:08","price":1.64},{"date":"1396/05/12 11:32","price":1.63},{"date":"1396/05/12 12:32","price":1.62},{"date":"1396/05/12 01:08","price":1.63},{"date":"1396/05/12 01:32","price":1.65},{"date":"1396/05/12 02:08","price":1.64},{"date":"1396/05/12 06:00","price":1.65},{"date":"1396/05/12 07:00","price":1.64},{"date":"1396/05/12 07:32","price":1.65},{"date":"1396/05/12 09:08","price":1.64},{"date":"1396/05/12 09:32","price":1.63},{"date":"1396/05/12 11:00","price":1.64},{"date":"1396/05/12 11:32","price":1.63}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398