کمترین: 
485.75
بیشترین: 
493
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 491.63 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 12:08","price":491.63},{"date":"1396/05/12 12:32","price":491.25},{"date":"1396/05/12 01:00","price":491.38},{"date":"1396/05/12 01:32","price":492.88},{"date":"1396/05/12 02:00","price":492.5},{"date":"1396/05/12 05:00","price":491.75},{"date":"1396/05/12 05:32","price":491.5},{"date":"1396/05/12 06:32","price":491.25},{"date":"1396/05/12 07:00","price":491.75},{"date":"1396/05/12 07:32","price":491.5},{"date":"1396/05/12 08:00","price":491},{"date":"1396/05/12 08:32","price":490.88},{"date":"1396/05/12 09:08","price":490.75},{"date":"1396/05/12 09:32","price":490.5},{"date":"1396/05/12 10:08","price":490.38},{"date":"1396/05/12 10:32","price":490.63},{"date":"1396/05/12 11:00","price":490},{"date":"1396/05/12 11:32","price":490.38},{"date":"1396/05/12 12:08","price":489.5},{"date":"1396/05/12 12:32","price":487.5},{"date":"1396/05/12 01:08","price":488.63},{"date":"1396/05/12 01:32","price":492.63},{"date":"1396/05/12 02:08","price":491.63},{"date":"1396/05/12 02:32","price":492.38},{"date":"1396/05/12 03:32","price":491.25},{"date":"1396/05/12 04:08","price":489.63},{"date":"1396/05/12 04:32","price":492.38},{"date":"1396/05/12 05:08","price":492.63},{"date":"1396/05/12 05:32","price":493},{"date":"1396/05/12 06:00","price":492.13},{"date":"1396/05/12 06:32","price":491.38},{"date":"1396/05/12 07:00","price":490.38},{"date":"1396/05/12 07:32","price":492.63},{"date":"1396/05/12 08:00","price":492.88},{"date":"1396/05/12 08:32","price":493},{"date":"1396/05/12 09:08","price":489.88},{"date":"1396/05/12 09:32","price":488.88},{"date":"1396/05/12 10:00","price":488.38},{"date":"1396/05/12 11:00","price":486.38},{"date":"1396/05/12 11:32","price":485.75}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398