کمترین: 
51.88
بیشترین: 
52.79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 52.31 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 12:08","price":52.31},{"date":"1396/05/12 12:32","price":52.28},{"date":"1396/05/12 01:32","price":52.34},{"date":"1396/05/12 02:32","price":52.31},{"date":"1396/05/12 05:00","price":52.23},{"date":"1396/05/12 05:32","price":52.19},{"date":"1396/05/12 06:08","price":52.2},{"date":"1396/05/12 06:32","price":52.17},{"date":"1396/05/12 07:00","price":52.22},{"date":"1396/05/12 07:32","price":52.23},{"date":"1396/05/12 08:00","price":52.17},{"date":"1396/05/12 08:32","price":52.19},{"date":"1396/05/12 09:08","price":52.17},{"date":"1396/05/12 09:32","price":52.16},{"date":"1396/05/12 11:00","price":52.09},{"date":"1396/05/12 12:08","price":52.11},{"date":"1396/05/12 12:32","price":51.95},{"date":"1396/05/12 01:08","price":52.02},{"date":"1396/05/12 01:32","price":52.53},{"date":"1396/05/12 02:08","price":52.48},{"date":"1396/05/12 02:32","price":52.58},{"date":"1396/05/12 03:08","price":52.63},{"date":"1396/05/12 03:32","price":52.5},{"date":"1396/05/12 04:08","price":52.31},{"date":"1396/05/12 04:32","price":52.55},{"date":"1396/05/12 05:08","price":52.62},{"date":"1396/05/12 05:32","price":52.73},{"date":"1396/05/12 06:00","price":52.74},{"date":"1396/05/12 06:32","price":52.61},{"date":"1396/05/12 07:00","price":52.43},{"date":"1396/05/12 07:32","price":52.69},{"date":"1396/05/12 08:00","price":52.79},{"date":"1396/05/12 08:32","price":52.76},{"date":"1396/05/12 09:08","price":52.41},{"date":"1396/05/12 09:32","price":52.26},{"date":"1396/05/12 10:00","price":52.17},{"date":"1396/05/12 10:32","price":52.22},{"date":"1396/05/12 11:00","price":52.01},{"date":"1396/05/12 11:32","price":51.88}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398