کمترین: 
48.89
بیشترین: 
49.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 49.55 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 12:08","price":49.55},{"date":"1396/05/12 12:32","price":49.52},{"date":"1396/05/12 01:32","price":49.61},{"date":"1396/05/12 03:00","price":49.52},{"date":"1396/05/12 03:32","price":49.55},{"date":"1396/05/12 04:08","price":49.52},{"date":"1396/05/12 04:32","price":49.49},{"date":"1396/05/12 05:00","price":49.48},{"date":"1396/05/12 05:32","price":49.45},{"date":"1396/05/12 06:08","price":49.47},{"date":"1396/05/12 06:32","price":49.45},{"date":"1396/05/12 07:00","price":49.48},{"date":"1396/05/12 08:00","price":49.45},{"date":"1396/05/12 09:08","price":49.42},{"date":"1396/05/12 09:32","price":49.41},{"date":"1396/05/12 10:32","price":49.42},{"date":"1396/05/12 11:00","price":49.34},{"date":"1396/05/12 12:32","price":49.17},{"date":"1396/05/12 01:08","price":49.23},{"date":"1396/05/12 01:32","price":49.73},{"date":"1396/05/12 02:08","price":49.69},{"date":"1396/05/12 02:32","price":49.77},{"date":"1396/05/12 03:08","price":49.81},{"date":"1396/05/12 03:32","price":49.73},{"date":"1396/05/12 04:08","price":49.55},{"date":"1396/05/12 04:32","price":49.77},{"date":"1396/05/12 05:08","price":49.83},{"date":"1396/05/12 05:32","price":49.91},{"date":"1396/05/12 06:00","price":49.86},{"date":"1396/05/12 06:32","price":49.73},{"date":"1396/05/12 07:00","price":49.53},{"date":"1396/05/12 07:32","price":49.8},{"date":"1396/05/12 08:00","price":49.81},{"date":"1396/05/12 08:32","price":49.76},{"date":"1396/05/12 09:08","price":49.41},{"date":"1396/05/12 09:32","price":49.26},{"date":"1396/05/12 10:00","price":49.19},{"date":"1396/05/12 10:32","price":49.26},{"date":"1396/05/12 11:00","price":49.02},{"date":"1396/05/12 11:32","price":48.89}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398